Arbetsmiljöpolicy

WASA STÄD AB strävar efter att tillsammans med sina medarbetare skapa en utvecklande och familjär arbetsmiljö.

Arbetsmiljöarbete

Detta tänk ska genomsyra hela företaget både på beslutfattningsnivå men även på medarbetarnivå. Alla medarbetare jobbar ständigt med att uppmärksamma eventuella risker och brister i arbetsmiljön.

När det gäller att eftersträva en bra arbetsmiljö fokuserar vi på medarbetarnas arbetsuppgifter avseende ergonomi, arbetskläder, hälsa och säkerhet. Vi är noga med att förse våra anställda med för ändamålet väl anpassade städredskap för att minska påfrestningen för axlar, nacke och armar. Självklart är alla anställda är försäkrade, detta genom Fora försäkring och det innebär att vi har tillgång till företagshälsovård.

Vi är väldigt måna om människors olika förutsättningar när det gäller fysiska och psykiska aspekter samt att vi inte gör skillnad på människors kön, ålder, etniska ursprung, religiösa åskådning eller sexuella läggning.

Uppförandekod

Wasa städ AB uppförandekod ligger till grund för ett etiskt företagande.

Vi följer gällande lagar och regler, vi betalar skatt. Vi har nolltolerans mot mutor, svart arbetskraft och diskriminering. Vid ev. uppmärksammande av missförhållande gäller skydd mot vedergällning.

Copyright © 2023 Wasa Städ AB, org. nr 556940-0640